Trang chủ

Phiếu điều tra

Phiếu điều tra

9/16/2020 12:00:00 AM | 0

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện đối với 4 khối

a) Doanh nghiệp: Áp dụng 1 loại phiếu toàn bộ, 15 phiếu chuyên ngành và 1 phiếu văn phòng đại diện xem tại đây

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: áp dụng 01 phiếu toàn bộ và 1 phiếu mẫu xem tại đây

c) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội

         (1) Phiếu Đơn vị sự nghiệp và cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể xem tại đây

        (2) Phiếu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam năm 2020 xem tại đây.

d) Cơ sở tôn giáo: Áp dụng 01 loại phiếu.

Phiếu 4/TG: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động củ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng xem tại đây


Bài viết cùng chuyên mục