Trang chủ

Kế hoạch thu thập thông tin

Kế hoạch thu thập thông tin

9/16/2020 12:00:00 AM | 0

- Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp: chia làm hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 30/4/2021;

+ Giai đoạn 2: thời gian thu thập thông tin từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 30/7/2021;

- Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: thời gian chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021; thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

- Đối với cơ sở SXKD cá thể: thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin toàn bộ thực hiện từ ngày 02/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021; thu thập thông tin mẫu từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời gian lập danh sách đơn vị điều tra thực hiện từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021; thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.


Bài viết cùng chuyên mục