Trang chủ

Kế hoạch Tổng điều tra

Kế hoạch Tổng điều tra

3/3/2021 12:00:00 AM | 0

Nội dung

Thời gian

I. Công tác chuẩn bị

 

1. Xây dựng Phương án, thiết kế phiếu điều tra), giải thích nội dung thông tin thu thập

Tháng 5-8/2020

2. Biên soạn tài liệu hướng dẫn điều tra, sổ tay

Tháng 5-11/2020

3. Xây dựng hệ thống phần mềm xử lý Tổng điều tra, bao gồm:

- Trang Web điều hành tác nghiệp; phần mềm thu thập, xử lý, tổng hợp

- Phổ biến cơ sở dữ liệu

 

 

Tháng 10-12/2020

 

Năm 2022

4. Hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, đường truyền, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo mật, thiết bị phục vụ thu thập thông tin…)

 

Tháng 01-07/2021

5. In và phát hành tài liệu

Tháng 01/2021

6. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

Tháng 01/2021

 

7. Tập huấn nghiệp vụ các cấp

Tháng 01-5/2021

8. Xây dựng danh sách đơn vị điều tra từ nguồn dữ liệu của các cơ quan liên quan

Tháng 01-02/2021

9. Thu thập, cập nhật danh sách đơn vị điều tra

 

9.1. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội

Tháng 02/2021

9.2. Cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng

Tháng 5-

Ngày 15/6/2021

10. Chọn mẫu đơn vị điều tra

 

10.1. Doanh nghiệp

Tháng 02/2021

10.2. Cơ sở cá thể

Từ 16/6-20/6/2021

11. Tuyên truyền các cấp về nội dung cuộc Tổng điều tra

Tháng 02-7/2021

12. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống khối cá thể, tôn giáo

Tháng 5/2021

 

II. Triển khai thu thập thông tin

 

1. Doanh nghiệp

 

1.1. Thu thập thông tin

Tháng 03-8/2021

1.2. Kiểm tra, làm sạch thông tin, mã sản phẩm, mã ngành kinh tế, xác minh thông tin bảng hỏi điện tử

Tháng 03-7/2021

1.3. Kiểm tra, làm sạch dữ liệu; xử lý, ánh xạ chỉ tiêu từ Tổng cục Thuế và tích hợp vào hệ thống thông tin Tổng điều tra

Tháng 4-10/2021

2. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội

 

2.1. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cấp Trung ương

 

2.1.1. BCĐ TW phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, ngành thực hiện thu thập thông tin

Tháng 02/2021

2.1.2. Các Bộ, ngành thực hiện cung cấp thông tin

Tháng 3-4/2021

2.1.3. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin

Tháng 3-6/2021

2.2. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cấp địa phương

 

2.2.1. Thu thập thông tin

Tháng 3-4/2021

2.2.2. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin

Tháng 4-5/2021

2.2.3. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin cấp TW

Tháng 7-8/2021

3. Cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng

 

3.1. Thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể

Tháng 7/2021

3.2. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin

 

3.2.1. Cấp xã kiểm tra các lỗi trên phần mềm và báo điều tra viên làm sạch hoàn thiện phiếu

Trước 15/8/2021

 3.2.2. Cấp huyện kiểm tra làm sạch số liệu

Trước 31/8/2021

 3.2.3. Cấp tỉnh kiểm tra làm sạch số liệu

Trước 15/9/2021

 3.2.4. Cấp trung ương kiểm tra làm sạch số liệu

Trước 15/10/2021

III. Kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động Tổng điều tra

Tháng 02-8/2021

IV. Nghiệm thu kết quả điều tra các cấp

Tháng 6-10/2021

V. Xử lý, tổng hợp sơ bộ kết quả Tổng điều tra

 

5.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả sơ bộ Tổng điều tra

Tháng 10-11/2021

5.2. Công bố kết quả sơ bộ; đưa lên cổng thông tin và trang điều hành của Bộ KHĐT

 

Tháng 12/2021

VI. Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra

 

6.1. Biên soạn sách trắng doanh nghiệp, sách trắng hợp tác xã

Tháng 01/2022

6.2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả chính thức Tổng điều tra

Quý 1/2022

6.3. Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra và đưa lên cổng thông tin của Bộ KHĐT và của Chính phủ.

Tháng 2/2022

6.4. Biên soạn, xuất bản ấn phẩm kết quả chính thức và các ấn phẩm chuyên đề Tổng điều tra

Tháng 6-12/2022

6.5. Xây dựng các cơ sở dữ liệu, phân tích chuyên sâu kết quả Tổng điều tra.

Tháng 12/2022

VII. Tổng kết, khen thưởng Tổng điều tra các cấp

Quý 2/2022


Bài viết cùng chuyên mục