Trang chủ

Các danh mục
|

CÁC LOẠI DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG TỔNG ĐIỀU TRA 2019

  1. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật đến thời điểm Tổng điều tra; 
  2. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
  3. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 
  4. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; 
  1. Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 1019/QĐTCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
  2. Danh mục các tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận và cấp đăng ký hoạt động;
Đơn vị hành chính Việt Nam

Đơn vị hành chính Việt Nam

Mã Tên Tên Tiếng Anh ...


Danh mục giáo dục, đào tạo

Danh mục giáo dục, đào tạo

Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng ...


Danh mục nghề nghiệp

Danh mục nghề nghiệp

Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Danh mục các tôn giáo

Danh mục các tôn giáo

Danh mục các tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận và cấp đăng ký hoạt động.


Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Danh mục các dân tộc Việt Nam

Danh mục các dân tộc Việt Nam

Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống ...