Trang chủ

Tổng cục thống kê

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

1/11/2022 12:00:00 AM | 0

BÀI PHÁT BIỂU

CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ HƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 (Tại Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021)

         

- Kính thưa Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Kính thưa Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương;

- Kính thưa Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Kính thưa các đồng chí là Trưởng ban, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, thành phố, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Trung ương và địa phương;

- Thưa các đồng chí đại diện Bộ, ngành, địa phương và toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại 65 điểm cầu Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Được sự đồng ý của các đồng chí Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin báo cáo công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Thưa Quý vị đại biểu!

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của 04 loại đơn vị điều tra trên toàn quốc gồm: (1) doanh nghiệp, hợp tác xã; (2) đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; (3) cơ sở SXKD cá thể và (4) cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu, chi năm 2020 của các cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi cả nước.

          Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện với nhiều điểm mới so với Tổng điều tra năm 2017. Sáu điểm mới chủ yếu như sau:

          Thứ nhất, đổi mới nội dung và cách thức thu thập thông tin thông qua việc sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính: Tổng điều tra sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính bao gồm: dữ liệu báo cáo thuế của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhằm giảm thiểu các thông tin cần thu thập qua điều tra, đồng thời vẫn đáp ứng được các yêu cầu tăng cao về số lượng và chất lượng thông tin cần thu; thông tin ban đầu về địa điểm và chi nhánh của các doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ cho giai đoạn rà soát danh sách đơn vị điều tra.

         Thứ hai, cập nhật và áp dụng khái niệm chuẩn quốc tế về đơn vị cơ sở: Thu thập thông tin chi tiết đến đơn vị cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của cấp quản lý hành chính nhỏ nhất (cấp xã).

          Thứ ba, thống nhất năm số liệu cho các loại đơn vị điều tra nhằm đảm bảo tính nhất quán và so sánh số liệu theo dãy số thời gian.

        Thứ tư, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đã chủ động và nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác tự kê khai thông tin phục vụ cho hoạt động thống kê.

      Thứ năm, đổi mới cách thức phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện Tổng điều tra: Phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) khai thác dữ liệu hành chính để bổ sung nguồn thông tin cho Tổng điều tra; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền; phối hợp với Bộ Nội vụ trong triển khai các hội nghị tập huấn và tổ chức thu thập thông tin các cơ sở hành chính, sự nghiệp.

          Thứ sáu, nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm kinh phí: Nhờ áp dụng triệt để công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp tiếp cận đơn vị điều tra để thu thập thông tin, Tổng điều tra đã tiết kiệm khoảng một nửa tổng kinh phí so với cách điều tra truyền thống như trước đây.

          Kết quả thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên một số mặt công tác chính như sau:

1. Về công tác tổ chức chỉ đạo chuẩn bị thực hiện

Để chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra, ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (BCĐ) Trung ương với 18 thành viên là Lãnh đạo các Bộ và cơ quan liên quan. Để giúp việc cho BCĐ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BKHĐT ngày 18/6/2020 về việc thành lập Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương.

Đối với Điều tra cơ sở hành chính, ngày 27/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành các quyết định thành lập BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương và thành lập Tổ thường trực giúp việc BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021.

Hai BCĐ Trung ương đã phối hợp chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tại các Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương, thành lập BCĐ và Tổ thường trực các cấp. Tại các tỉnh, có 10.557 BCĐ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được thành lập với tổng số 67.541 thành viên thực hiện nhiệm vụ của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra, BCĐ Trung ương đã ban hành 08 thông báo nghiệp vụ và nhiều văn bản gửi Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, BCĐ địa phương và các đơn vị có liên quan để hướng dẫn thu thập thông tin, kiểm tra giám sát và nghiệm thu kết quả Tổng điều tra.

Hai BCĐ Trung ương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện Tổng điều tra, cụ thể:

(i) Phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác chia sẻ dữ liệu hành chính về quản lý thuế cho TCTK; tuyên truyền Tổng điều tra trên Website của Tổng cục Thuế; bố trí kinh phí Tổng điều tra theo dự toán.

(ii) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong công tác hoàn thiện Phương án Tổng điều tra của các Bộ theo phương án của BCĐ Trung ương; hoàn thiện dự toán kinh phí; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và thu thập thông tin của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tổ chức thu thập xử lý thông tin và gửi cơ sở dữ liệu về TCTK theo đúng thời hạn quy định.

(iii) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền Tổng điều tra; hỗ trợ kiểm tra, bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống mạng trong suốt quá trình thực hiện Tổng điều tra.

(iv) Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan Trung ương có liên quan chỉ đạo Tổ công tác thực hiện thu thập thông tin của các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương.

(v) Kết nối dữ liệu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để tổng hợp thông tin chung của Tổng điều tra kinh tế và hành chính phục vụ biên soạn báo cáo chính thức Tổng điều tra.

2. Công tác tuyên truyền

Thực hiện tuyên truyền Tổng điều tra theo Kế hoạch số 662/KH-BCĐTW ngày 05/02/2021 của BCĐ Trung ương. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra và hướng dẫn các đơn vị điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền đảm bảo thông tin về Tổng điều tra được các đơn vị cung cấp thông tin nắm bắt đầy đủ. Một số hình thức tuyên truyền chính được sử dụng bao gồm:

(1) Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình báo viết, báo điện tử ở Trung ương, địa phương; sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (cấp huyện/cấp xã, thôn/ấp/bản).

(2) Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử: Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã; Tổng cục Thuế; Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục Thống kê; Tạp chí Con số và Sự kiện; Viện Khoa học Thống kê; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tạp chí Tổ chức nhà nước.

(3) Tin nhắn: Gửi tin nhắn tới các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

(4) Tuyên truyền khác: Tuyên truyền tại cuộc họp giao ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương; tuyên truyền trên các báo, tạp chí; cổ động thông qua các đội tuyên truyền văn hoá lưu động và các hoạt động văn hoá thể thao; tổ chức Lễ ra quân trên cả nước.

3. Lực lượng tham gia và công tác tập huấn

3.1. Lực lượng tham gia

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã trưng tập khoảng 52.300 điều tra viên (ĐTV) bao gồm: 7.424 ĐTV hỗ trợ thực hiện phiếu doanh nghiệp, hợp tác xã; 2.282 ĐTV hỗ trợ thực hiện phiếu sự nghiệp, hiệp hội; 42.544 ĐTV thực hiện phiếu cơ sở SXKD cá thể và phiếu tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng số có 4.333 giám sát viên tham gia Tổng điều tra kinh tế và 6.050 giám sát viên, quản trị hệ thống các cấp tham gia Điều tra cơ sở hành chính.

3.2. Công tác tập huấn

Tổng cục Thống kê, cơ quan chuyên môn được BCĐ Trung ương giao thực hiện Tổng điều tra, đã tổ chức Hội nghị tập huấn cấp Trung ương Tổng điều tra kinh tế từ ngày 11 - 13/01/2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hơn 1.600 đại biểu tham dự, Hội nghị tập huấn cũng đồng thời quán triệt Phương án và hướng dẫn nghiệp vụ, phần mềm điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Hội nghị thứ hai được thực hiện vào ngày 08/6/2021 để hướng dẫn nghiệp vụ và công nghệ thông tin giai đoạn 2 cho BCĐ và Giám sát viên của các địa phương.

Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho Tổ công tác của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp ở Trung ương vào ngày 24/02/2021.

BCĐ Bộ Quốc phòng đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho BCĐ, tổ giúp việc, giảng viên của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng từ ngày 18 - 19/01/2021 tại Hà Nội và từ ngày 22 - 23/01/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. BCĐ Bộ Công an chủ động thực hiện tập huấn theo kế hoạch của Bộ.

          Sau hội nghị tập huấn cấp Trung ương, BCĐ các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn cấp tỉnh và cấp huyện cho BCĐ, giám sát viên và điều tra viên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã thực hiện các lớp tập huấn lại cho điều tra viên thay thế do các điều tra viên đã được tập huấn không tiếp tục tham gia điều tra như đã cam kết.

4. Công tác thu thập thông tin

4.1. Phiếu điều tra và phương pháp thu thập thông tin

Tổng điều tra kinh tế sử dụng 22 loại phiếu điều tra, Điều tra sơ sở hành chính sử dụng 1 loại phiếu điều tra để thu thập thông:

- Phiếu điều tra áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và văn phòng đại diện của các thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết gọn là doanh nghiệp): 17 phiếu.

- Phiếu điều tra áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (viết gọn là đơn vị sự nghiệp): 02 phiếu.

- Phiếu điều tra áp dụng đối với cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là cơ sở SXKD cá thể): 02 phiếu.

- Phiếu điều tra áp dụng đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: 01 phiếu.

- Phiếu điều tra các cơ sở hành chính, tổ chức của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội: 01 phiếu.

Tổng điều tra áp dụng đồng thời phương pháp điều tra gián tiếp và điều tra trực tiếp trong công tác thu thập thông tin:

(i) Phương pháp điều tra gián tiếp áp dụng đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp. Phiếu điều tra điện tử (trực tuyến - Webform) được xây dựng và thực hiện trên Trang Thông tin điện tử của Tổng điều tra để các đơn vị điều tra tự kê khai thông tin với sự hỗ trợ của điều tra viên thống kê.

(ii) Phương pháp điều tra trực tiếp áp dụng đối với các cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Phiếu điều tra điện tử được xây dựng và cài đặt trên thiết bị di động của điều tra viên (CAPI) để thực hiện phỏng vấn trực tiếp đơn vị điều tra.

4.2. Công tác thu thập thông tin

Theo phương án Tổng điều tra, thu thập thông tin được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021: thực hiện thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính. Riêng đối với các tỉnh, thành phố có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên thực hiện thu thập thông tin đến hết tháng 8/2021.

Giai đoạn 2 từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021: thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở SXKD cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính thực hiện thu thập thông tin từ 01/3-30/4/2021.

Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của: (i) 889.453 doanh nghiệp (đạt 99,0% so với danh sách bảng kê ban đầu); (ii) 52.569 đơn vị sự nghiệp (bao gồm 1.840 đơn vị sự nghiệp trung ương và 50.729 đơn vị sự nghiệp địa phương, đạt 99,7%); (iii) 6.444 đơn vị hiệp hội (đạt 98,6%). Có 4,97 triệu cơ sở SXKD cá thể được thu thập thông tin (đạt 96,6%), khoảng 175 nghìn cơ sở hiện đã ngừng kinh doanh hoặc không còn tại địa phương hoặc không thể liên lạc được - tương đương 3,4% tổng số cơ sở khi lập bảng kê. Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của 46,8 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (đạt 99,5%), có 227 cơ sở không thu thập thông tin do không thuộc đối tượng điều tra hoặc không còn hoạt động (chiếm 0,5%).

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã hoàn thành việc thu thập thông tin của 32.308 cơ sở hành chính, đạt 99,99%. Điều tra cơ sở hành chính còn 01 đơn vị là Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc không phối hợp cung cấp thông tin (BCĐ tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần đôn đốc nhưng không thực hiện).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ tháng 4/2021, công tác thu thập thông tin đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng; tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã có thời gian phải tạm dừng thu thập thông tin để phòng, chống dịch Covid-19. Do vậy, thu thập thông tin Tổng điều tra giai đoạn 2 đã gia hạn và hoàn thành vào ngày 30/11/2021. Để đảm bảo tiến độ, BCĐ Trung ương đã hướng dẫn các địa phương chưa hoàn thành Tổng điều tra sử dụng linh hoạt các hình thức thu thập thông tin để vừa hoàn thành kế hoạch vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tổng cục Thống kê đã trực tiếp chỉ đạo thu thập thông tin phiếu điều tra của tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành. Hoàn thành thu thập thông tin của 57/59 tập đoàn, tổng công ty.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hoàn thành thu thập thông tin theo đúng kế hoạch của Tổng điều tra theo hình thức điều tra phiếu giấy.

4.3. Công tác giám sát

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đều sử dụng các phiếu hỏi điện tử để thu thập thông tin (Webform và CAPI) nên công tác kiểm tra giám sát được thực hiện song song với công tác thu thập thông tin; kết hợp hai hình thức giám sát trực tuyến (online) và giám sát trực tiếp tại thực địa.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào quy trình thực hiện Tổng điều tra và thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng thông tin; giám sát về tiến độ thực hiện. Quá trình giám sát trực tuyến được phân công cho tất cả các giám sát viên các cấp, bảo đảm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được giám sát.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác kiểm tra, giám sát Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến trên trang điều hành tác nghiệp (thông qua các công cụ kiểm tra lỗi logic, tra cứu dữ liệu, xem nội dung phiếu). Tổng điều tra kinh tế đã tổ chức được 21 đoàn giám sát trực tiếp tại các địa phương; Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các vấn đề bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn đều được báo cáo BCĐ các cấp để kịp thời xử lý.

5. Công tác kiểm tra, làm sạch và nghiệm thu dữ liệu điều tra

Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu được thực hiện song song cùng với quá trình thu thấp số liệu tại các địa bàn theo quy trình thống nhất.

Đối với phiếu doanh nghiệp, công tác kiểm tra, làm sạch được thực hiện theo 3 giai đoạn sau:

(i) Giai đoạn 1: Kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản. Quá trình này được tiến hành song song với việc thu thập thông tin của các tỉnh, thành phố nhằm sớm phát kiện những lỗi, sai sót để điều tra viên thông báo lại doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện;

(ii) Giai đoạn 2: So sánh, đối chiếu dữ liệu thu được với các nguồn dữ liệu có liên quan. Giai đoạn này kiểm tra về chất lượng các chỉ tiêu thu được từ điều tra với nguồn dữ liệu liên quan là báo cáo tài chính của cơ quan thuế và dữ liệu điều tra các năm trước, kết quả kiểm tra được tổng hợp và thông báo cho BCĐ các cấp và doanh nghiệp để kiểm tra, hoàn thiện dữ liêu;

(iii) Giai đoạn 3: Kiểm tra chuyên sâu theo các chuyên đề từ tổng hợp các nguồn dữ liệu để khẳng định kết quả tổng điều tra: Kiểm tra quan hệ tương quan giữa các chỉ tiêu tổng hợp theo chuyên ngành, chuyên đề, các hệ số suy rộng…. Kết quả kiểm tra được thông báo tới BCĐ các cấp và các doanh nghiệp để khẳng định số liệu.

          Đối với phiếu đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; phiếu cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Lực lượng giám sát viên các cấp sử dụng các công cụ tra cứu dữ liệu; thống kê tần suất; kiểm tra logic, xem nội dung dung phiếu để triển khai soát xét, kiểm tra lại số liệu từng đơn vị điều tra trên hệ thống quản lý, điều hành của Tổng điều tra đồng thời kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu vi mô, so sánh với kỳ trước, kết quả kiểm tra được thông báo tới BCĐ các cấp và điều tra viên để xác minh và hoàn thiện dữ liệu điều tra.

Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu được tập trung vào một số thông tin quan trọng trên phiếu điều tra ở giai đoạn đầu (như ngành sản phẩm, lao động của đơn vị/cơ sở) và giai đoạn sau đi kiểm tra các nội dung điều tra chuyên sâu.

          Đối với phiếu điều tra cơ sở hành chính: giám sát viên các cấp tiến hành kiểm tra logic, đối chiếu với hồ sơ kiểm chứng gồm Báo cáo tài chính, Quyết định giao biên chế, Bảng lương của cơ sở hành chính, xem nội dung phiếu để triển khai soát xét, kiểm tra lại số liệu.

Công tác nghiệm thu số liệu được thực hiện ở tất cả BCĐ các cấp (BCĐ cấp trên nghiệm thu đối với BCĐ cấp dưới). Công tác nghiệm thu được thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn số 172/HD-TCTK ngày 13/8/2021 của Tổng cục Thống kê về quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra; Công văn số 2352/BNV-BCĐ ngày 23/5/2021 của BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương và Quyết định số 938/QĐ-BNV ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy trình nghiệm thu cấp Trung ương và rà soát, làm sạch phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Việc nghiệm thu đã góp phần đánh giá công tác tổ chức triển khai thu thập thông tin trong Tổng điều tra của BCĐ các cấp; xác nhận đúng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập từng loại phiếu điều tra; làm căn cứ cho việc thanh, quyết toán kinh phí.

Dữ liệu Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính được kiểm tra, nghiệm thu, làm sạch và tổng hợp phục vụ biên soạn kết quả sơ bộ và kết quả chính thức theo đúng quy định của các Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính.

6. Phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin

          Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng của Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính, bao gồm: Phần mềm rà soát cập nhật bảng kê và chọn mẫu, phần mềm thu thập thông tin (phiếu hỏi điện tử dạng CAPI, Webform) và các Trang thông tin điện tử về điều hành tác nghiệp, giám sát; tuyên truyền Tổng điều tra. Các phần mềm phục vụ kiểm tra, giám sát được hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần rất lớn vào việc giảm tải công việc liên quan đến kiểm tra giám sát của giám sát viên các cấp và nâng cao chất lượng thông tin thu thập.

Phần mềm thu thập thông tin: Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính áp dụng triển khai với hai loại phiếu điều tra điện tử là Webform đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội, cơ sở hành chính; CAPI đối với cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng các phần mềm cũng được xây dựng để cung cấp trực tiếp cho người dùng đồng thời đăng tải trên mạng Internet.

          Phần mềm quản lý giám sát điều tra: áp dụng các phần mềm điều hành tác nghiệp, giám sát, tuyên truyền, thanh tra, quản lý đơn vị điều tra trực tuyến trong quá trình triển khai thực hiện Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính. Thông qua các công cụ phần mềm trực tuyến, việc quản lý, điều hành, giám sát điều tra được triển khai thuận lợi và kịp thời, giúp cho công tác giám sát số liệu điều tra bảo đảm chất lượng và tiến độ điều tra đối với các địa bàn bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19.

          Phần mềm xử lý, tổng hợp và phổ biến kết quả Tổng điều tra: Kết quả Tổng điều tra được tích hợp kết quả của 04 đơn vị triển khai thu thập, gồm: Tổng cục Thống kê, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ. Ngoài ra, dữ liệu từ hồ sơ hành chính là dữ liệu quản lý thuế của Tổng cục Thuế cũng được xây dựng công cụ để tích hợp, sử dụng trong Tổng điều tra.

Các phần mềm phục vụ xử lý, tổng hợp kết quả và phổ biến đầu ra đã được triển khai áp dụng hiệu quả. Các sản phẩm đầu ra kết quả Tổng điều tra sẽ được phổ biến hình ảnh hóa (dashboard) và trình bày số liệu trên nền bản đồ số kết hợp khai thác trên kho dữ liệu của 03 lần Tổng điều tra kinh tế các năm 2012, 2017, 2021. Bên cạnh đó, phần mềm phân tích thông kê (SPSS, SQL) cũng được sử dụng để kiểm tra dữ liệu vi mô của Tổng điều tra.

          Hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư và nâng cấp; công tác bảo đảm an toàn, an ninh được thực hiện trước khi triển khai chính thức. Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ BCĐ Trung ương và Tổng cục Thống kê kiểm tra an toàn, an ninh của các phần mềm ứng dụng; kiểm tra hệ thống và các lỗ hổng bảo mật; kiểm soát các đường truyền kết nối vào hệ thống máy chủ của Tổng điều tra; kiểm tra năng lực máy chủ đáp ứng yêu cầu Tổng điều tra.

Do vậy, hệ thống chính thức được vận hành thông suốt đáp ứng nghiệp vụ trong thời gian Tổng điều tra, dữ liệu được sao lưu hàng ngày tại các máy chủ của Tổng cục Thống kê.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Điều tra cơ sở hành chính đảm bảo đáp ứng thực hiện trên 30 nghìn đơn vị điều tra trực tuyến. Ngoài hệ thống chính thức, dự phòng và sao lưu được thiết lập thực hiện tự động mỗi 04 giờ/lần. Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp, hỗ trợ đánh giá an toàn, an ninh hệ thống, xây dựng kịch bản khắc phục các sự cố đối phó với các cuộc tấn công hệ thống để bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống; tổ chức trực hệ thống 24/7 trong thời gian thực hiện điều tra.

          Đến thời điểm hiện nay, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã kết thúc theo đúng kế hoạch và chuyển sang giai đoạn tiếp theo để tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và biên soạn các kết quả chính thức theo Phương án đã được ban hành.

Thay mặt BCĐ Trung ương của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành hành chính, tôi trân trọng cảm ơn các Bộ, ngành; cơ quan thống tấn báo chí; các đơn vị điều tra đã tham gia cung cấp thông tin; điều tra viên thống kê, giám sát viên các cấp đã tham gia tích cực và có trách nhiệm đóng góp vào thành công của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Trân trọng cảm ơn BCĐ các cấp đã chỉ đạo thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần đang về, kính chúc Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị trực tiếp và các điểm cầu trực tuyến một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và nhiều thành công.

Trân trọng cảm ơn./.     

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021


Bài viết cùng chuyên mục