Trang chủ

Phương án, Quyết định TĐT

Phương án, Quyết định TĐT

9/16/2020 12:00:00 AM | 0

1. Quyết định 1344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 xem tại đây.

2. Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 xem tại đây. (new)

3. Phiếu và sổ tay hướng dẫn điều tra viên khối Doanh nghiệp xem tại đây (new)

4. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp xem tại đây

5. Phiếu và sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội xem tại đây (new)

6. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội xem tại đây

7. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể xem tại đây

8. Quy trình điều tra phiếu Cá thể xem tại đây

9. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo xem tại đây

10. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể xem tại đây

11. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội xem tại đây.

12. Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Áp dụng cho Ban chỉ đạo các cấp). Xem tại đây. (new)

13. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Xem tại đây(new)


Bài viết cùng chuyên mục