Trang chủ

Tổng cục thống kê

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

1/11/2022 12:00:00 AM | 0

Ngày 11/01/2022, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Dưới đây là các nội dung Kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021:

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Báo cáo sơ bộ kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Các biểu số liệu kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Phụ lục Báo cáo sơ bộ kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Slide Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Slide Kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

 


Bài viết cùng chuyên mục