Trang chủ

Tổng cục thống kê

Viettel tích cực triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

3/10/2021 12:00:00 AM |

Đến nay, Tập đoàn Viettel đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tham gia tập huấn, tổ chức tập huấn cấp Tập đoàn và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra cho các đơn vị thuộc quyền xong trước ngày 31-3-2021. Cụ thể, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 3247/QĐ-CNVTQĐ-VP ngày 10-9-2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính của Tập đoàn Viettel gồm 8 đồng chí trong Ban chỉ đạo và 9 đồng chí trong Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Cùng với đó, xây dựng Kế hoạch số 415/KH-VP ngày 1-2-2021 về việc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trong Tập đoàn năm 2021.

Đồng thời, tổ chức phân công cán bộ tham gia tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức đúng thời gian, nội dung và yêu cầu đạt được, qua đó cán bộ đã nắm và thực hiện nghiêm túc các nội dung Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính. Tổ chức chuyển tài liệu, mẫu biểu, phiếu thực hiện Tổng điều tra đến các cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn gồm 23 đầu mối, trong đó gồm: Khối cơ quan Tập đoàn, khối hạch toán phụ thuộc (12 đơn vị) và khối hạch toán độc lập (10 đơn vị).

Về tiến độ thực hiện, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đã điều hành giao nhiệm vụ thu thập thông tin thực hiện theo phiếu điều tra chi tiết đến từng điều tra viên khối cơ quan Tập đoàn và các đơn vị. Hiện các điều tra viên đang thực hiện thu thập thông tin theo 7 phiếu. Thời gian điều tra thu thập thông tin từ ngày 1-3-2021 đến hết ngày 31-3-2021. Phương pháp thu thập thông tin kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Nguồn: qdnd.vn


Bài viết cùng chuyên mục